Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pan Krzysztof Łukaszewicz prowadzący działalność pod nazwą: Dragon's Den Fight Club Krzysztof Łukaszewicz; NIP: 9511790663 regon: 140293893 – dalej zwany administratorem.
 2. kontakt z Administratorem danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 48784633311; e-mail: info@dragonsden.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b i lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu realizacji umowy;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem celu realizacji umowy w szczególności biuro rachunkowe obsługujące firmę oraz kontrahenci administratora w tym deweloper strony strony internetowej. Działamy w tym przypadku w celu wykonania umowy i wykonania usług, które dla Państwa świadczymy. Mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przekazania Państwa danych do podmiotów, które uczestniczą i wspierają nas w realizacji obowiązków i uprawnień, ale w takim przypadku realizacja celu związanego z wykonaniem umowy i realizacją współpracy nie będzie możliwa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności w czasie koniecznym do prawidłowego rozliczenia, zaksięgowania oraz zarchiwizowania dokumentów transakcji gospodarczych oraz przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 6. ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) oraz uzupełniania swoich danych;
  • usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych; [uprawnienie dotyczy wyłącznie przetwarzania na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przetwarzania w sposób zautomatyzowany, o ile nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania umowy];
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;
 7. podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości wykonania świadczenia wskazanego umową tym samym zawarcia umowy;
 8. nie będą podejmowane wobec Pana/Pani danych zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).
 9. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Copyright © Dragon's Den Fight Club 2021

Klauzula RODO